Industrol Unimat S2075, vrchní matná barva na dřevo a kov, venkovní i vnitřní, 1999 černá, 4 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 217528

Cena s DPH 1 075,00 Kč Cena bez DPH 888,43 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení0,6 l

INDUSTROL S2075 email je určen k vrchním matným nátěrům kovů, dřeva a jiných materiálů pro venkovní i vnitřní použití. Matný email má univerzální použití pro vrchní nátěry kovů i dřeva vystavené povětrnostním vlivům i pro nátěry v interiérech. Vyznačuje se rychlým zasycháním, výborným rozlivem. Má efektní matný vzhled a je všestranně použitelný. Výrobek je vhodný pro nátěry dveří, zárubní, plotů, parapetů, drobných konstrukcí a průmyslových předmětů, dřevěného nábytku a obložení, zahradního nábytku, omyvatelných a otěruvzdorných nátěrů stěn.

Použití:
nátěry dveří, zárubní, dřevěného nábytku a obložení, dřevěné ploty, okapy, parapety, konstrukce, zahradní nábytek, vozíky, drobné průmyslové předměty, omyvatelné a otěruvzdorné nátěry stěn

Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Betonový či zděný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Savé podklady musí být dále napuštěny vhodným napouštědlem a případně opatřeny vhodnou základní hmotou. Kovové podklady musí být opatřeny vhodnou základní antikorozní hmotou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr dřeva:
1.) napuštění dřeva syntetickou lazurou S 1023 LAZUROL CLASSIC nebo napouštěcí fermeží O 1000 UNIBAL
2.) lehké přebroušení brusným papírem č. 150 -180;
3.) 1-2x barva syntetická základní rychleschnoucí S2070 PRAGOPRIMER PLUS nebo S2060 LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD
4.) přebroušení brusným papírem č. 280-320;
5.) 1-2x email syntetický univerzální S 2075 INDUSTROL UNIMAT

Nátěr kovu:
1.) 1x barva syntetická základní rychleschnoucí S 2000 PRAGOPRIMER STANDARD
2.) broušení brusným papírem č. 280 - 320;
3.) 1-2x email syntetický univerzální S 2075 INDUSTROL UNIMAT. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 mikrometrů.

Doporučení:
Minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C, teplota natíraného podkladu musí být 3°C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18 °C až +23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 % Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu.

Nedokonale suchý povrch může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Před použitím se obsah důkladně promíchá.

Aplikace:
stříkání, štětec, váleček

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie. Nezapomeňte na štětce, válečky, štětky a špachtle.


Další varianty produktu

1000 bílá

1000 bílá
0,6 l4 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), Uhlovodíky, C10 -C13, n- alkany, isoalkany,cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C9, aromatické, 2-methoxy-1- methylethyl- acetát. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46112