Hostagrund Prim 3v1 S2177, multifunkční základní i vrchní antikorozní barva na kov, 0530 zelená, 600 ml

Objednací číslo: 328637

Běžná cena s DPH 229,00 Kč Cena s DPH 185,00 Kč Cena bez DPH 152,89 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

SLEVA
-19%
  • Hostagrund Prim 3v1 S2177, multifunkční základní i vrchní antikorozní barva na kov, 0530 zelená, 600 ml

Multifunkční základní i vrchní antikorozní pololesklá barva. Jednovrstvá pololesklá barva spojující vlastnosti základního antikorozního nátěru, mezivrstvy a současně vrchní barvy. Je určena k přímým nátěrům kovů ve venkovním i vnitřním prostředí.

Barva je ideální pro nátěry ocelových materiálů a zoxidovaných pozinkovaných povrchů jako např. střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata apod. Barvu je možné použít i pro nátěr savých podkladů jako např. dřevo a dřevotříska. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost 10 až 12 m2/l.

Použití:
- Podklad: ocel, zoxidované pozinkované ocelové povrchy.
- Prostředí: interiér, exteriér - dle nátěrového systému.
- Příklady: střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata.

Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

Ředění:
S 6001 (stříkání), S 6005 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:
HOSTAGRUND PRIM 3V1 S 2177 se nanáší na předem připravený podklad. Před použitím se barva podle potřeby naředí ředidlem S 6005 (štětec, váleček), S 6001 (stříkání) a důkladně zamíchá. Aplikuje se ve 2–3 vrstvách podle předpokládané náročnosti aplikace. Interval pro nanášení jednotlivých vrstev je minimálně 8 hodin. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 30 – 40 µm.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další barevné odstíny

0100 bílá

0100 bílá
0,6l

0131 šedá

0131 šedá
0,6l

0199 černá

0199 černá
0,6l

0240 hnědá středně

0240 hnědá středně
0,6l

0280 hnědá tmavě

0280 hnědá tmavě
0,6l

0440 modrá

0440 modrá
0,6l

0530 zelená

0530 zelená
0,6l

0570 zelená tmavá

0570 zelená tmavá
0,6l

0620 žlutá

0620 žlutá
0,6l

0810 červená

0810 červená
0,6l

0840 červenohnědá

0840 červenohnědá
0,6l

0912 hliník

0912 hliník
0,6l

0970 měď

0970 měď
0,6l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Xylen (směs), Uhlovodíky, C9, aromatické, fosforecnan zinecnatý. Obsahuje butanonoxim a bis(2- ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.