Calgonit Finish Power Powder Lemon, prášek do myčky na nádobí, 2,5 kg

Objednací číslo: 745205

Běžná cena s DPH 199,00 Kč Cena s DPH 149,00 Kč Cena bez DPH 123,14 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

-25%
  • Calgonit Finish Power Powder Lemon, prášek do myčky na nádobí, 2,5 kg

Hledáte účinný prášek do myčky? Prášek Finish poskytuje úchvatnou čisticí sílu a fantastický lesk. Dokonale odstraní odolné skvrny. Náš účinný prášek se vždy přičiní o nablýskané nádobí, jaké si přejete.

Do všech druhů myček, snadné dávkování, pro dokonalý výsledek v mytí nádobí použijte Calgonit sůl a Calgonit leštidlo.

Upozornění:
Krátkodobý
bělicí účinek na kůži. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Opláchněte kůži vodou.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.48955