BARVY A LAKY HOSTIVAŘ technický líh P6413, 4 l

Objednací číslo: 460546

Běžná cena s DPH 279,00 Kč Cena s DPH 229,00 Kč Cena bez DPH 189,26 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení9 l

-18%
  • BARVY A LAKY HOSTIVAŘ technický líh P6413, 4 l

Denaturovaný etanol. Líh technický je určen k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění, do lihových vařičů.

Složení:
směs - denaturovaný ethanol, petrolej a nízkovroucí hydrogenovaný benzín.

Použití:
pro technické účely, na brzdové soustavy nákladních automobilů, k odmašťování a odstraňování nečistot, k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a do lihových vařičů.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky

Obsah nebezpečných látek: Ethanol a denaturacní prísady denatonium benzoat. a technický benzín.

Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46717