BALtech zimní náplň do ostřikovačů, -25 °C, 3 l

Objednací číslo: 481203

Běžná cena s DPH 84,90 Kč Cena s DPH 64,90 Kč Cena bez DPH 53,64 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

-24%
  • BALtech zimní náplň do ostřikovačů, -25 °C, 3 l

Osvědčená čisticí nemrznoucí kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel v mrazuvzdornosti -25 °C. Chrání zařízení ostřikovačů před korozí. Zabraňuje světelnému, tepelnému a mechanickému opotřebení pryžových části.

Nenarušuje laky automobilů ani polykarbonátové reflektory světel. Čirá kapalina modrého zbarvení, příjemné vůně, obsahující ethanol.

O výrobci:
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálním zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje parfém. Obsahuje Benzyl Benzoate. Obsahuje méně než 5% aniontových povrchově aktivních látek.

Signální slovo: Varování

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.51288